Αρμοδιότητες Γ.Σ.Ε.Σ.

1.      Διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών και εποπτεύει την εφαρμογή του.

2.      Εγκρίνει την κατανομή του διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. και σε άλλους επιστήμονες μετά από πρόταση του Δ.Σ.

3.      Κατανέμει τα κονδύλια για τις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένων ειδικών προγραμμάτων και διευθυντών εργαστηρίων, σπουδαστηρίων και βιβλιοθηκών.

4.      Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Διδασκαλείου και την οποία δεν αναθέτει ρητώς σε άλλο όργανο ο νόμος.

5.       Μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές της στο Δ.Σ. του Διδασκαλείου.

4.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

     Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Δ.Ν.Α., έναν εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού του Διδασκαλείου. Όταν συζητούνται θέματα που αφορούν νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής, συμμετέχει επιπλέον και ένας εκπρόσωπος των μετεκπαιδευόμενων νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής με δικαίωμα λόγου και ψήφου για τα θέματα αυτά.

Τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τ.Ε.Α.Π.Η., σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους για τα Α.Ε.Ι.

Τον εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων και τον εκπρόσωπο των νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής ορίζει ο σύλλογός τους.

Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού εκλέγεται από αυτό με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος έχει και την ευθύνη της διεξαγωγής της.

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 

Συντονίζει το έργο του Διδασκαλείου στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ.

Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων.

Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού του Διδασκαλείου και αποφασίζει για τη μετάκληση επιστημόνων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και

για τυχόν επιστημονικές συνεργασίες με αντίστοιχα κέντρα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. την κατανομή των κονδυλίων στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

Αποφασίζει για την τοποθέτηση και υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού – τεχνικού προσωπικού.

Αποφασίζει για όλες τις ατομικές και διοικητικές υποθέσεις των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, σχετικά με  τη φοίτησή τους.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παραπέμπονται για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου, αν αυτό ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

4.3 Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι

Αρμοδιότητες Προέδρου

1.      Συγκαλεί το Δ.Σ. του Διδασκαλείου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του και προεδρεύει των εργασιών του.

2.      Εισηγείται στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Η. τη σύγκληση της Γ.Σ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με αυτόν καταρτίζουν τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

3.      Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

4.      Τηρεί μητρώα των μελών του διδακτικού  προσωπικού με τα βιογραφικά σημειώματα και τις επιστημονικές δραστηριότητές τους.

5.      Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. και του Δ.Σ.

6.      Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

7.      Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Διδασκαλείου.

8.       Μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες στα λοιπά μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Σ.

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων

1.      Συνεπικουρούν τον Πρόεδρο στο έργο του.

2.      Έχουν αρμοδιότητες, που τους ανατίθενται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Διδασκαλείου.

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Η., μπορεί να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες στα όργανα διοίκησης του Διδασκαλείου σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του. Οι αποφάσεις των οργάνων του Διδασκαλείου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα όργανα βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας, τα όργανα συγκαλούνται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρώτη σύγκληση και βρίσκονται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. και το Δ.Σ. του Διδασκαλείου συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόμενοι εκπρόσωποι λοιπών κατηγοριών, εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Η.