6. Επιτροπή Επιλογής

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 2327/95, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ως εξής:

1.    « Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), που αποτελείται από: α) έναν καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. και έναν καθηγητή του Τ.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) έναν καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. και έναν καθηγητή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) ένα σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δ) ένα μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ε) ένα σχολικό σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στ) ένα σχολικό σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, ζ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Διδακτικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.      Οι παραπάνω προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Παιδαγωγικού Τμήματος, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία α΄ και β΄, από το συντονιστικό συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία γ΄ και δ΄ και από το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία ε΄ και στ΄.

3.      Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο αναπληρωτής του μέλους με στοιχείο ζ΄  από τους προϊσταμένους τμήματος της ίδιας διεύθυνσης, καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στην υπηρεσία αυτή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής από τα τακτικά μέλη αυτής.

4.      Έργο της Ε.Ε. είναι η οργάνωση και διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση σε όλα τα διδασκαλεία μετεκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών.

5.      Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ε.Ε., καθορίζονται: α) Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής αυτής και η διάρκεια της θητείας των μελών της καθώς και ο τρόπος επιλογής των θεμάτων των εξετάσεων. β) Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, ελέγχου της συνδρομής των τυπικών προσόντων, επιλογής και προώθησης των θεμάτων των εξετάσεων, διεξαγωγής των εξετάσεων, επιτήρησης αυτών, βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων και έκδοσης των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6.      Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ε.Ε., ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, πάρεδροι με θητεία και ειδικοί πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη συγκέντρωση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, την αποστολή των θεμάτων των εξετάσεων, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσία σχετική με τις εξετάσεις.

7.      Στα μέλη της Ε.Ε., καθώς και στους οριζόμενους κατά τις διατάξεις της προηγούμενης

παραγράφου, καταβάλλεται αποζημίωση κατ’ αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό δοκίμιο ή ως ωριαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των  Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

 


 This web site has been designed and developed by Th. Ketas.
You can send any comments and suggestions to webmaster.
Last updated: 25-Απρ-2007.