ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Το Δ.Ν.Α. έχει δύο κατευθύνσεις:

·         Γενικής Αγωγής και 

·         Ειδικής Αγωγής ⃰

 

⃰ Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 δε λειτουργεί τμήμα Εδικής Αγωγής

 

Γενική Αγωγή

            Η Γενική Αγωγή, από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, καλύπτεται κατά περίπτωση από 1–7 τρίωρα εβδομαδιαία υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, τρίωρα εβδομαδιαία εξεταζόμενα μαθήματα επιλογής, μία θεματική εβδομάδα και συμπληρώνεται με σεμινάρια, διαλέξεις και ασκήσεις.

Για την απόκτηση του διπλώματος του Διδασκαλείου, οι μετεκπαιδευόμενοι/ες της Γενικής Αγωγής, θα πρέπει:

1.      Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε δεκατρία (12) υποχρεωτικά μαθήματα,

2.      Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έντεκα (12) μαθήματα επιλογής,

3.      Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μία θεματική εβδομάδα, και

4.      Να παρακολουθήσουν (χωρίς βαθμολογία) ένα σεμινάριο επιλογής, από τον κύκλο σεμιναρίων που προσφέρει το πρόγραμμα.

       Kάθε μάθημα στο  οποίο εξετάζονται οι μετεκπαιδευόμενοι/ες, αντιστοιχεί σε τρεις διδακτικές μονάδες. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται συνολικά 75 διδακτικές μονάδες, εκ των οποίων 36  είναι οι μονάδες των υποχρεωτικών μαθημάτων.

 

Ειδική Αγωγή

              Η Ειδική Αγωγή, από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών, καλύπτεται από 5 - 7 εβδομαδιαία υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτική άσκηση υπό εποπτεία (για περιπτώσεις παιδιών στην Ένταξη ή με Νοητική Καθυστέρηση ή με Κώφωση ή με Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης κ.ά.). Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο κατά το δεύτερο έτος σπουδών σε προκαθορισμένες εκπαιδευτικές μονάδες.

            Για την απόκτηση του διπλώματος του Διδασκαλείου, οι μετεκπαιδευόμενοι/ες της Ειδικής Αγωγής θα πρέπει:

1.  Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών,

2.  Να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μία θεματική εβδομάδα,

3. Να παρακολουθήσουν (χωρίς βαθμολογία) ένα σεμινάριο και 

4.  Να ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρακτική άσκηση.

Kάθε μάθημα στο οποίο  εξετάζονται οι μετεκπαιδευόμενοι/ες, αντιστοιχεί σε τρεις διδακτικές μονάδες. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται συνολικά 75 διδακτικές μονάδες εκ των οποίων 72 είναι οι μονάδες των υποχρεωτικών μαθημάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Δ.Ν.Α. με βάση το υπάρχον πρόγραμμα και τις προτάσεις των μετεκπαιδευομένων, διαμορφώνεται από την τελευταία Γ.Σ.Ε.Σ. του εαρινού εξαμήνου. Στη Συνέλευση αυτή προγραμματίζονται τα μαθήματα Γενικής και Ειδικής Αγωγής κατά έτος και εξάμηνο σπουδών. Η πρόσληψη των διδασκόντων γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του ΔΝΑ αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Το νέο πρόγραμμα  εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και ισχύει για τους/τις μετεκπαιδευόμενους/ες που εισήχθησαν στο ΔΝΑ από τον Σεπτέμβριο του 2008.

      Στόχος της αναμόρφωσης του προγράμματος είναι η μεγαλύτερη λειτουργική σύνδεση του ΔΝΑ με το ΤΕΑΠΗ, ο εκσυγχρονισμός του Προγράμματος με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των ίδιων των μετεκπαιδευομένων. Επιπλέον, στόχος της αναμόρφωσης είναι η αύξηση αριθμού επιλεγόμενων μαθημάτων προκειμένου οι μετεκπαιδευόμενοι/ες να καταρτίσουν το προσωπικό τους πρόγραμμα σπουδών με βάση τα ενδιαφέροντά τους.

Κατεύθυνση Γενικής Αγωγής

            Το ΠΣ που αφορά στην Γενική Αγωγή δομείται  σε τέσσερις (4) Ενότητες που αποτελούν ευρύτερα γνωστικά πεδία. Οι ενότητες είναι οι εξής:

Α. Εκπαιδευτική Θεωρία και Πράξη

Β. Εκπαίδευση και Κοινωνία

Γ.  Ψυχολογία και Σχολείο

Δ.  Εκπαίδευση και Έρευνα

Tο πρόγραμμα συμπληρώνεται με:

            Α) 2 υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

            Β) την επιλογή μιας Θεματικής Εργαστηριακής Εβδομάδας από τις προτεινόμενες κατ’ έτος

            Γ) την επιλογή ενός σεμιναρίου από τα κατ’ έτος προσφερόμενα.

Στο πλαίσιο της κάθε ενότητας προσφέρεται ένας κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων και ένας κύκλος προτεινόμενων επιλεγόμενων μαθημάτων. Στη διάρκεια των σπουδών του, κάθε μετεκπαιδευόμενος/η καλείται να επιλέξει έναν αριθμό επιλεγόμενων μαθημάτων από την κάθε ενότητα προκειμένου να συμπληρώσει το απαιτούμενο σύνολο μαθημάτων,  που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της γλωσσομάθειας, οι μετεκπαιδευόμενοι/ες, ενθαρρύνονται να επιλέγουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους την εκμάθηση μιας γλώσσας, που αναφέρεται σε νέους πληθυσμούς στην ελληνική εκπαίδευση (πχ. Αλβανική, Ρωσική, Βουλγαρική, Ρουμανική, Τουρκική, Πολωνική, κλπ) επιλέγοντας το αντίστοιχο μάθημα από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσονται από ένα μάθημα επιλογής του ΠΣ, κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησής τους. Η απαλλαγή δεν μπορεί να αφορά τα μαθήματα  των χρήσεων του Η/Υ και Διαδικτύου.

Οι μετεκπαιδευόμενοι/ες απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου πιστοποίησης Γλωσσομάθειας Γ2 σύμφωνα με τα επίπεδα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις ξένες γλώσσες.

Προτείνεται η παρακολούθηση μαθημάτων από το προπτυχιακό ΠΣ του Τ.Ε.Α.Π.Η. σε περίπτωση που α) οι μετεκπαιδευόμενοι/ες εκφράσουν τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για κάποιο συγκεκριμένο μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του TEAΠH. Aυτό προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ του συμβούλου καθηγητή και του διδάσκοντα. Τα επιλεγόμενα μαθήματα από το προπτυχιακό ΠΣ του δεν μπορούν να ξεπερνούν τα τρία (ένα για κάθε ενότητα). Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι υποχρεώσεις παρακολούθησης του ΔΝΑ, ακολουθείται  όμως η διάρκεια του εξαμήνου, που ισχύει στο προπτυχιακό πρόγραμμα του  ΤΕΑΠΗ. Ο τρόπος αξιολόγησης παραμένει στην διακριτική ευχέρεια των διδασκόντων.

Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Το ΠΣ, που αφορά στην Ειδική  Αγωγή, αναθεωρήθηκε πρόσφατα σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές των μετεκπαιδευομένων, των διδασκόντων και της τελευταίας Γ.Σ.Ε.Σ.,  με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων σπουδών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στην Ειδική Αγωγή  περιλαμβάνει θεωρητικό κύκλο μαθημάτων και πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και τμήματα ένταξης.

Ο θεωρητικός κύκλος δομείται σε πέντε (5)  Ενότητες  γνωστικών πεδίων:

Α. Ειδική Εκπαίδευση

Β. Ενταξιακή Εκπαίδευση

Γ.  Εκπαιδευτικά και Κλινικά Ζητήματα Αναπηριών

Δ.  Έρευνα στην Ειδική Αγωγή

Ε.  Τέχνη και Αναπηρία

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με:

Α) την επιλογή μιας Θεματικής Εβδομάδας από τις προτεινόμενες κατ’ έτος.

Β)  την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου.

Στο πλαίσιο της κάθε ενότητας προσφέρεται ένας κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων.

            Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι μετεκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν έναν αριθμό επιλεγόμενων μαθημάτων από τα προσφερόμενα σε κάθε ενότητα της Γενικής Αγωγής.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και σε τμήματα ένταξης. Οι μετεκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν σχολικές μονάδες ανάλογα με τον  τύπο της εκπαιδευτικής δομής (ειδικό νηπιαγωγείο  ή τμήμα ένταξης) ή με βάση το είδος της αναπηρίας που φιλοξενεί η σχολική μονάδα (π.χ. ειδικό νηπιαγωγείο για νήπια με κώφωση, τύφλωση, νοητική καθυστέρηση κ.τ.λ.). Η πρακτική άσκηση διαρκεί ένα εξάμηνο, στο δεύτερο έτος σπουδών και πραγματοποιείται σε ολιγομελείς ομάδες μετεκπαιδευομένων με εποπτεία και σε προκαθορισμένες εκπαιδευτικές μονάδες. Ο κάθε επόπτης συναντάται  εβδομαδιαίως με τις ομάδες μετεκπαιδευομένων.

Και στις δύο κατευθύνσεις ισχύουν:

Ø      ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή των μετεκπαιδευόμενων, ο οποίος θα είναι σε τακτική  συνεργασία μαζί τους και είναι μέλος ΔΕΠ του ΤΕΑΠΗ.

Ø      ο θεσμός του Συντονιστή Καθηγητή ανά Ενότητα του Προγράμματος, για τον καλύτερο συντονισμό και την παρακολούθησή του, ώστε να ενισχυθεί η ανάδειξη  των αναγκών και των αιτημάτων των μετεκπαιδευομένων και να οργανώνεται καλύτερα η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ, τα οποία διδάσκουν στο ΔΝΑ. Οι συντονιστές των Ενοτήτων ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από το ΔΣ του ΔΝΑ και είναι μέλη ΔΕΠ του ΤΕΑΠΗ.

Η παρουσία των μετεκπαιδευομένων στα μαθήματα και τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολεία, που έχουν προταθεί για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωτική. Για το λόγο αυτό τηρείται παρουσιολόγιο, την ευθύνη του οποίου έχει ο/η κάθε διδάσκων/ουσα, που οφείλει να ενημερώνει τους μετεκπαιδευομένους και το Δ.Σ. του Διδασκαλείου για τον τρόπο τήρησής του. Ο έλεγχος των απουσιών, η  δικαιολόγησή τους  και η χορήγηση αδειών γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με φροντίδα της Γραμματείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 24617/Γ3/Εσ.191 (Φ.Ε.Κ. 345 τεύχος Β΄ /26-3-2003).

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα επιλογής, θεματικές εβδομάδες, σεμινάρια που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο σπουδών οι μετεκπαιδευόμενοι/ες Γενικής και Ειδικής Αγωγής γίνονται στη Γραμματεία του Διδασκαλείου λίγο πριν από την έναρξη του κάθε εξάμηνου σε προκαθορισμένες προθεσμίες. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική για κάθε μετεκπαιδευόμενο.

Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται στα 3 τελευταία εξάμηνα σπουδών.

 Οι μετεκπαιδευόμενες Γενικής Αγωγής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όσα μαθήματα επιθυμούν, αλλά στο πτυχίο τους θα αναγράφονται μόνο δώδεκα (12) μαθήματα και μία (1) Θεματική Εβδομάδα που θα αποφασίσουν οι ίδιοι στο τέλος των σπουδών τους.

Οι μετεκπαιδευόμενες Ειδικής Αγωγής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όσα μαθήματα επιθυμούν, αλλά στο πτυχίο τους θα αναγράφεται  μόνο ένα (1) μάθημα, που θα αποφασίσουν οι ίδιοι στο τέλος των σπουδών τους.

     Για την κατοχύρωση των μαθημάτων, ορίζεται κατώτερο όριο οι δέκα (10) παραδόσεις κατά μάθημα. Για την απόκτηση του Διπλώματος του Δ.Ν.Α., οι μετεκπαιδευόμενοι/ες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς τα μαθήματα του προγράμματος και να επιτύχουν στις εξετάσεις.

               Eνότητες  Μαθημάτων  Γενικής Αγωγής

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

 

Συντονιστές Καθηγητές:

Κωνσταντίνος Χρυσαφίδης, Καθηγητής του Τ.Ε.Α.Π.Η.

 Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Α.Π.Η.

 

       Για την επιτυχή  ολοκλήρωση της ενότητας απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των 3 υποχρεωτικών και 7 επιλεγόμενων μαθημάτων. Από τον κύκλο των μαθημάτων που εντάσσονται στο «Τέχνη και Έκφραση» οι μετεκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να επιλέγουν έως 3 μαθήματα.

 

Υποχρεωτικά

1.      Εκπαιδευτική Εμπειρία και Αναστοχασμός

2.      Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Πράξη: Τι,  Γιατί και Πώς

3.      Εκπαιδευτική Θεωρία και Πράξη: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις

 

 Mαθήματα  Επιλογής

1.      Διαδικασίες Γραμματισμού στο Νηπιαγωγείο. Αναλυτικά Προγράμματα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

2.      Οι Εκπαιδευτικοί ως Μέντορες Μελλοντικών Εκπαιδευτικών. Θεωρία και Πράξη

3.      Γλώσσα και Εκπαίδευση

4.      Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο

5.      Μαθηματικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση

6.      Παιδική Λογοτεχνία

7.      Μουσειακή Αγωγή

8.      Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

9.   Διαπολιτισμική Αγωγή

 

ΚΥΚΛΟΣ: Τέχνη και Έκφραση

1.      Εικαστική Αγωγή

2.      Μουσική Αγωγή

3.      Τέχνη και Αφήγηση

4.      Θεατρική Αγωγή

5.      Κουκλοθέατρο

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Συντονιστές  Καθηγητές:

Εύη Ζαμπέτα, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια του Τ.Ε.Α.Π.Η.             

  Νέλλη Ασκούνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Α.Π.Η.

 

       Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των 2 υποχρεωτικών και 2 επιλεγόμενων μαθημάτων.

 

Υποχρεωτικά

1.      Εκπαίδευση και Κοινωνία: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις

2.      Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Mαθήματα Επιλογής

1.      Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας

2.      Εκπαιδευτική Πολιτική

3.      Φύλα και Εκπαίδευση

4.      Θεωρίες για την Οικογένεια και την Κατασκευή της Συγγένειας

5.      Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

6.  Ιστορία της Εκπαίδευσης

 

 

Γ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Συντονιστές Καθηγητές:

Μαρία Μαλικιώση- Λοΐζου, Καθηγήτρια του Τ.Ε.Α.Π.Η.

Καλλιρρόη  Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Α.Π.Η.

 

     Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των 2 υποχρεωτικών και 2 επιλεγόμενων μαθημάτων

 

Υποχρεωτικά

      1. Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις

2. Παιδαγωγική της Ένταξης 

 

Mαθήματα Επιλογής

1.      Διαταραχές των Παιδιών στην Προσχολική Ηλικία

2.      Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

3.      Δυναμική των Σχέσεων στην Οικογένεια και το Νηπιαγωγείο

4.      Συμβουλευτική Ψυχολογία

5.      Κοινωνική Ψυχολογία    

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

    

 Συντονιστές Καθηγητές:

Μαίρη Λεοντσίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Α.Π.H.

Βασίλειος Τσάφος, Λέκτορας του Τ.Ε.Α.Π.Η.

 

      Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των 3 υποχρεωτικών και 1 από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

 

Υποχρεωτικά

1.      Μεθοδολογία Έρευνας

2.      Πληροφορική

3.      Διεπιστημονικό Σεμινάριο: Εκπαίδευση και Έρευνα

 

Mαθήματα Επιλογής

1.      Εφαρμογές στην Πληροφορική

2.     Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη. Χρήση Εκπαιδευτικών Λογισμικών

 

 ΑΓΓΛΙΚΑ

Υποχρεωτικά

1.      Αγγλικά  Ι

2.      Αγγλικά  ΙΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

Kατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μετεκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να επιλέξουν υποχρεωτικά 1 από τις προσφερόμενες κατ΄ έτος θεματικές εβδομάδες.

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

Kατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μετεκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να επιλέξουν υποχρεωτικά 1 από τα προσφερόμενα  κατ΄ έτος σεμινάρια.

Περίοδοι διδασκαλίας και εξετάσεων

 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) τουλάχιστον, πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία μαθημάτων, από τις οποίες οι τρείς τελευταίες διατίθενται για αναπληρώσεις μαθημάτων και παρουσιάσεις εργασιών και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, ορίζεται εξεταστική περίοδος και το Σεπτέμβριο. Η έναρξη και η λήξη των εξαμήνων, καθώς και οι περίοδοι των εξετάσεων, καθορίζονται από το Δ.Σ. του Διδασκαλείου. Το πρόγραμμα του Διδασκαλείου ακολουθεί τις αργίες που καθορίζει η Σύγκλητος για το Πανεπιστήμιο.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 η έναρξη και η λήξη των εξαμήνων καθώς και οι περίοδοι των εξετάσεων καθορίστηκαν από το Δ.Σ. ως εξής:

 

Χειμερινό εξάμηνο

 

1.      Έναρξη μαθημάτων:                                           Δευτέρα  3  Οκτωβρίου 2011

 

2.      Περίοδος διδασκαλίας*:                                από Δευτέρα  3  Οκτωβρίου 2011

   έως Παρασκευή 13  Ιανουαρίου 2012

 

3.      Περίοδος εξετάσεων:                                    από Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

   έως Παρασκευή 27 Ιανουαρίου  2012

 

4.      Επίσημες αργίες:

Εθνική Εορτή:                                               Παρασκευή  28  Οκτωβρίου 2011

Πολυτεχνείο:                                                        Πέμπτη  17  Νοεμβρίου 2011

Διακοπές Χριστουγέννων- Νέου έτους:             από Παρασκευή 23  Δεκεμβρίου 2011

                                                                          έως & Κυριακή 8  Ιανουαρίου 2012

Πανεπιστημιακή Εορτή Τριών Ιεραρχών:          Δευτέρα   30 Ιανουαρίου 2012

 

  *Κατά το διάστημα από 12/12/2011 ως 13/1/2012 πραγματοποιούνται παρουσιάσεις εργασιών και  αναπληρώσεις μαθημάτων, που δεν έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Εαρινό εξάμηνο

 

1.   Έναρξη μαθημάτων:                                         Τετάρτη   1 Φεβρουαρίου 2012

 

2.    Περίοδος διδασκαλίας*:                               από Tετάρτη  1 Φεβρουαρίου 2012

 έως &  Τρίτη 15  Μαΐου 2012

 

Περίοδος εξετάσεων:                                                από Τετάρτη  2 Μαΐου 2012

                                                                              έως &  Τρίτη 15  Μαΐου 2012

3.   Επίσημες αργίες:             

         Καθαρά Δευτέρα:                                          Δευτέρα 27  Φεβρουαρίου 2012

            Εθνική Εορτή:                                                     Κυριακή  25  Μαρτίου 2012

            Διακοπές Πάσχα:                                     από Μ. Δευτέρα 16 Απριλίου  2012

                                                                  έως &  Κυριακή 29  Απριλίου 2012

             Πρωτομαγιά:                                                               Τρίτη   1η  Μαΐου 2012

           

  *Κατά το διάστημα από 2/5/2012  έως 15/5/2012 πραγματοποιούνται παρουσιάσεις εργασιών και  αναπληρώσεις μαθημάτων, που δεν έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Κανονισμός Βαθμολογίας

 

1.    Στο τέλος κάθε εξαμήνου όλοι οι διδάσκοντες καταθέτουν βαθμολογία για όλους τους μετεκπαιδευομένους.

2.    Η βαθμολογία εκφράζει την αξιολόγηση των μετεκπαιδευομένων από το διδάσκοντα για το σύνολο του εξαμήνου και στηρίζεται σε κριτήρια που ορίζει ο ίδιος κατά την απόλυτη κρίση του (συμμετοχή στο μάθημα, εργασίες, εξετάσεις κ.λ.π.). Τα κριτήρια αυτά ανακοινώνονται οπωσδήποτε στους μετεκπαιδευομένους την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου.

3.    Απουσίες από το μάθημα δεν αποτελούν καθαυτές κριτήριο για τη μείωση της βαθμολογίας.

4.    Για τα μαθήματα που διδάσκονται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα (του ίδιου ακαδημαϊκού έτους) ο διδάσκων μπορεί:

     α)  να δώσει δύο διαφορετικούς βαθμούς, ή

     β)  να δώσει ένα βαθμό στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου, που θα υπολογιστεί (ο ίδιος) και για το πρώτο εξάμηνο.

5.    Η βαθμολογία εκφράζεται στη δεκάβαθμη κλίμακα και σε ακέραιους αριθμούς, εκτός από το Μ.Ο. του πτυχίου (παρ. 7) που μπορεί να είναι και δεκαδικός αριθμός.

6.    Όλα τα μαθήματα έχουν ίσο βαθμολογικό βάρος. Συνοδεύονται δε από θεωρητικά σεμινάρια ή από εκπόνηση εργασιών με πρόσθετη απασχόληση των διδασκόντων.

7.    Στο πτυχίο αναγράφεται ο Μ.Ο. των βαθμών και των τεσσάρων εξαμήνων και αναλυτικά η βαθμολογία όλων των μαθημάτων.

8.    Ο μετεκπαιδευόμενος θεωρείται ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του, αν έχει συνολικά στα τέσσερα εξάμηνα:

α)  σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον 5 ή

β) σε δύο το πολύ μαθήματα βαθμό όχι μικρότερο από 4 και σε αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων βαθμό 10.

9.    Ο μετεκπαιδευόμενος, που δε συγκεντρώνει στο τέλος κάθε εξαμήνου βαθμολογία με την οποία χαρακτηρίζεται επιτυχής η φοίτησή του ή που επιθυμεί βελτίωση της βαθμολογίας του, μπορεί να ζητήσει τη γραπτή εξέταση/ ανεξέτασή του σε οποιοδήποτε μάθημα. Η εξέταση αυτή γίνεται στην περίοδο 1 - 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Το αποτέλεσμά της είναι οριστικό και ακυρώνει κάθε προηγούμενη βαθμολογία. Αν στο τέλος των διετών σπουδών και μετά την εξέταση αυτή έχει σε ένα μόνο μάθημα  βαθμό κάτω του 5 δικαιούται, ύστερα από αίτησή του, να εξετασθεί στο μάθημα γραπτώς και προφορικώς από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται από το Δ.Σ. Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 8.

10.  Μετεκπαιδευόμενος, που δεν συγκεντρώνει τελικά τις προϋποθέσεις της παρ. 8, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του και λαμβάνει «Πιστοποιητικό παρακολούθησης» χωρίς μνεία βαθμών. Αν το ζητήσει, μπορεί να λάβει «Βεβαίωση» με την αναλυτική βαθμολογία του κατά μάθημα, αλλά χωρίς γενικό Μ.Ο.

11.  Για οποιοδήποτε σχετικό με τη βαθμολογία του θέμα, μετεκπαιδευόμενος που, αφού έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που του παρέχονται από τις διαδικασίες της παρ. 9, εξακολουθεί να μην έχει επιτύχει τις προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης, μπορεί να απευθυνθεί γραπτώς στο Δ.Σ. του Διδασκαλείου το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του επόμενου εξαμήνου από εκείνο, στο οποίο αναφέρεται το αίτημα. Το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά κατά την απόλυτη κρίση του. Η απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατραπεί μόνο από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και μόνο κατά το εξάμηνο, κατά το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα.

12.  Δικαίωμα προσφυγής στις διαδικασίες της παρ. 9 διατηρεί ο μετεκπαιδευόμενος για ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την ολοκλήρωση της διετούς φοίτησής του. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, θεωρείται οριστικά ανεπιτυχής η φοίτησή του.

 

Χορήγηση αδειών - Αναστολές φοίτησης

 

Για τη χορήγηση αδειών (κανονικών, αναρρωτικών, μητρότητας, ανατροφής) στους μετεκπαιδευόμενους ισχύουν τα όσα προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. { Νόμος 3628/2007,  (Φ.Ε.Κ. 26/9-2-2007, τεύχος 1ο)} και στην με αριθ. 24617/Εσ.191 (Φ.Ε.Κ. 345/25-3-2003, τεύχος 2ο) Υπουργική  Απόφαση.

Αναστολή φοίτησης μπορεί να γίνει από ένα μέχρι τέσσερα εξάμηνα σπουδών, λόγω δικαιολογημένων απουσιών (άδειες μητρότητας, ανατροφής, αναρρωτικές) που υπερβαίνουν το 20% των προβλεπόμενων παρουσιών. Στην περίπτωση χορήγησης αναρρωτικών αδειών απαιτείται  απόφαση της Β΄/θμιας Υγειονομικής επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (μακροχρόνιας ασθένειας) μπορεί να υπερβεί τα δύο εξάμηνα και οι απουσίες να υπερβαίνουν το 20% των προβλεπόμενων παρουσιών.

Η αναστολή γίνεται με πράξη του Δ.Σ. του Διδασκαλείου και κοινοποιείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σε κάθε περίπτωση, εκτός αναρρωτικών αδειών, όταν οι απουσίες υπερβαίνουν το 20% κατά μάθημα, αλλά και στο σύνολό τους, διακόπτεται η φοίτησή τους, με πράξη του Δ.Σ. του Διδασκαλείου και επικυρώνεται με έκδοση Υπουργικής Απόφασης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

Μετεγγραφές

 

Για τις μετεγγραφές μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Διδασκαλεία των Πανεπιστημίων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην  Κοινή  Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  με αριθμ. 141870/Γ3/24.11.2009 (Φ.Ε.Κ. 2370/2009, Τ.Β΄), «Ρύθμιση θεμάτων εγγραφών, μετεγγραφών και φοίτησης των εκπαιδευτικών που μετεκπαιδεύονται στα Διδασκαλεία της χώρας ,   τροποποίηση της με  αριθ.24617/Γ3/ Εσ.191/11.03.03 (Φ.Ε.Κ. 345/2003, τ.Β΄)  Υ.Α. ως εξής:

1.      Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μετεγγραφή εκπαιδευτικού από Διδασκαλείο σε  Διδασκαλείο.

2.      Κατ’ εξαίρεση  δύνανται να μετεγγράφονται από Διδασκαλείο σε διδασκαλείο εκπαιδευτικοί – σύζυγοι στρατιωτικών για τους οποίους επήλθε υπηρεσιακή μεταβολή του συζύγου μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον υπάρχουν παιδιά σε σχολική ηλικία και οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία του τελευταίου εισαχθέντος στο Διδασκαλείο που ζητούν να μετεγγραφούν ανεξάρτητα αν το έχουν περιλάβει το Διδασκαλείο αυτό στην  αρχική δήλωση προτιμήσεών τους.

 

 

 

 


 This web site has been designed and developed by Th. Ketas.
You can send any comments and suggestions to webmaster.
Last updated: 09-Μαϊ-2008.