5. Γραμματειακή υποστήριξη – Οικονομική διαχείριση –Στήριξη

Η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Διδασκαλείου, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Α.Ε.Ι. Για τη λειτουργία της Γραμματείας του Διδασκαλείου είναι δυνατόν να αποσπώνται εκπαιδευτικοί, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Διδασκαλείου.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιχορηγείται από το κράτος ειδικά για την οργάνωση, τη λειτουργία, την εφαρμογή των προγραμμάτων και την εκπλήρωση των σκοπών του Διδασκαλείου. Η διαχείριση της επιχορήγησης αυτής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διδασκαλείου.

Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδονται μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Η. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία θέματα, όπως:

1.      Η ίδρυση εργαστηρίων, σπουδαστηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων.

2.      Η οργάνωση, η εφαρμογή και η διάρκεια των παντός είδους και μορφής προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.

3.      Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πρόκρισης και επιλογής εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης της Κύπρου και Ελληνικών Κοινοτήτων της αλλοδαπής ή και οποιουδήποτε άλλου τύπου σχολείου προσχολικής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής.

4.      Ο αριθμός κατά κατηγορία των καλούμενων για μετεκπαίδευση ή για παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, υπηρεσιακές ή άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των συνεπειών λόγω ελλιπούς φοιτήσεως ή αποτυχίας στις εξετάσεις και η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.

5.      Η κατάρτιση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Διδασκαλείου.

6.      Η σύσταση και κατανομή θέσεων διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του νόμου 2327/95.

7.      Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δε ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία των Α.Ε.Ι. ή από τον νόμο 2327/95.

Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και το διδακτικό προσωπικό του Διδασκαλείου καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας και ο τρόπος καταβολής καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις εξαιρέσεις του δευτέρου άρθρου, παρ. 2, του νόμου 2216/1994 (Φ.Ε.Κ. 83 Α΄), υπάγονται και οι αποζημιώσεις για την προσφορά διδακτικού ή διευθυντικού έργου στο Διδασκαλείο.


 This web site has been designed and developed by Th. Ketas.
You can send any comments and suggestions to webmaster.
Last updated: 25-Απρ-2007.