2. Σκοπός – Επιδιώξεις – Δομή και Λειτουργία

Σκοπός του Δ.Ν.Α. είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής  αγωγής.

Στα πλαίσια αυτά το Δ.Ν.Α. επιδιώκει:

1.      Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

2.      Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.

3.      Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της προσχολικής  αγωγής.

Η δομή και λειτουργία του Δ.Ν.Α. καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 2327/95. Η μετεκπαίδευση στο Δ.Ν.Α. διαρκεί  τέσσερα (4) εξάμηνα.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Δ.Ν.Α. γίνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 5 περίπτ. Β΄, του νόμου 2327/95. Η φοίτηση στο Δ.Ν.Α. είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για μετεκπαίδευση στο Δ.Ν.Α. έχουν οι νηπιαγωγοί δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και δεν έχουν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη που έχει ο εκπαιδευτικός και ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.

 


 This web site has been designed and developed by Th. Ketas.
You can send any comments and suggestions to webmaster.
Last updated: 25-Απρ-2007.