3.Τίτλοι σπουδών

 Σε όσους περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο Δ.Ν.Α. χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής.

Οι κάτοχοι του τίτλου αυτού έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι., εκτός από την περίπτωση της εγγραφής υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 This web site has been designed and developed by Th. Ketas.
You can send any comments and suggestions to webmaster.
Last updated: 25-Απρ-2007.